Rynki na warszawskiej GPW

Istotą funkcjonowania giełdy papierów wartościowych jest to, że operacji na poszczególnych instrumentach finansowych nie dokonuje się wyłącznie na jednym rynku, a na kilku, w zależności od charakteru tych instrumentów. Na GPW w Warszawie istnieją cztery rynki. Od początku istnienia Giełdy funkcjonuje rynek główny, na którym obecnie dokonuje się transakcji dotyczących akcji, obligacji, praw poboru, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, produktów ustrukturyzowanych oraz instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Od 2007 r. istnieje na GPW także NewConnect. Jest to alternatywny rynek obrotu, przeznaczony głównie dla firm wykorzystujących technologie z branży IT. Można na nim handlować akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, kwitami depozytowymi oraz innymi udziałowymi papierami wartościowymi. Catalyst to rynek instrumentów dłużnych, czyli obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Od niespełna pół roku funkcjonuje na GPW czwarty rynek. Jest to Poee Rynek Energii GPW. Zawiera się na nim transakcje rynku towarowego dotyczące sprzedaży energii elektrycznej oraz kontraktami terminowymi na energię, a w tych transakcjach mogą uczestniczyć wszyscy działający na rynku energii – producenci, spółki obrotu, a także odbiorcy końcowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.