Obieg pieniądza w gospodarce

Ważną cechą gospodarki rynkowej jest to, że występuje w niej obieg pieniądza. Mamy tutaj dwa rodzaje podmiotów: konsumenci, którymi jesteśmy my wszyscy oraz producenci, czyli wytwórcy różnorakich dóbr. Konsumenci oferują producentom posiadane zasoby, którymi są praca, ziemia i kapitał. Zasoby te stanowią czynniki produkcji, które wykorzystują producenci do wytworzenia dóbr i usług, przy współudziale posiadanych przez siebie zasobów. Za wykorzystanie czynników produkcji producenci przekazują konsumentom pieniądze. Za uzyskane z tego tytułu pieniądze konsumenci nabywają wytworzone przez producentów dobra i usługi. W ten sposób pieniądz w gospodarce rynkowej przepływa od producentów do konsumentów i to w obydwie strony. Należy przy tym zauważyć, że zdecydowana większość konsumentów ma do zaoferowania producentom pracę, czyli otrzymują wynagrodzenie za rezultaty swych działań, które umożliwiają producentom wykonanie określonych produktów i usług. Niektórzy konsumenci posiadają jako zasób ziemię, dzięki której wytworzone dobra mogą następnie oferować producentom. Część wreszcie konsumentów posiada kapitał, który mogą następnie oferować przedsiębiorcom np. w postaci lokat i otrzymywać z tytułu ich posiadania wynagrodzenie w postaci odsetek. W obiegu pieniądza mogą też uczestniczyć konsumenci nie posiadający własnych zasobów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.