Deficyt budżetu państwa

Powyższe zjawisko zachodzi, gdy w jakimś okresie (zazwyczaj roku) wydatki budżetu państwa przekraczają jego dochody. W obecnych realiach gospodarki rynkowej deficyt budżetowy pojawia się znacznie częściej niż nadwyżka budżetowa, czyli gdy dochody są wyższe od wydatków. Oczywiście państwo powinno dążyć do tego, aby deficyt budżetowy był jak najniższy. Jeśli jednak jest on nieunikniony w sensie, że jego brak wyrządziłby szkody gospodarce, to państwo musi znaleźć środki na jego sfinansowanie. Może to osiągnąć na dwa sposoby. Po pierwsze, może tak jak gospodarstwa domowe, zaciągać kredyty w bankach komercyjnych. Drugim sposobem, stosowanym na większą skalę, jest zaciąganie kredytów u własnych obywateli. Państwo przeprowadza tę operację emitując obligacje skarbu państwa, które są chętnie nabywane zresztą także choćby przez otwarte fundusze emerytalne, gdyż państwo gwarantuje ich oprocentowanie zawsze nieco powyżej stopy inflacji. Suma zobowiązań z tytułu emisji obligacji i innych papierów wartościowych emitowanych przez państwo stanowi dług publiczny. Oczywiście rzadko się zdarza, aby państwo musiało spłacić w całości wyemitowane obligacje, gdyż zawsze znajdą się na nie chętni, szczególnie jeśli gospodarka znajduje się w dobrej kondycji, ale jednak aby móc zaciągnąć kolejny dług, trzeba spłacić przynajmniej odsetki od poprzedniego, czyli oddać nabywcom obligacji ich wartość wraz z odsetkami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.