Czym są kasy oszczędnościowe ?

W końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać w Polsce pierwsze po II wojnie świtowej spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe. Ich zasada działania jest zbliżona do zasad działania banków spółdzielczych. Inaczej mówiąc, oferują one standardowe produkty i usługi, ale tylko wobec swoich członków. Aby się stać członkiem SKOK-u, należy wykupić udział i z reguły z góry opłacić roczną składkę członkowską. Nie są to kwoty duże, więc w zasadzie członkiem takiej kasy może zostać nawet osoba niezbyt zamożna. Taka była właśnie idea powstania pierwszych, jeszcze przedwojennych kas oszczędnościowo–kredytowych. Gromadziły one ludność niezamożną, a dzięki wkładom członkowskim mogły oferować korzystniejsze oprocentowanie depozytów i kredytów niż tradycyjne banki, w których zazwyczaj ich członkowie nie byli w stanie znaleźć nic dla siebie. Niestety, dziś idea SKOK-ów w praktyce uległa wypaczeniu. Mimo powstania dużej ilości kas nastąpiła koncentracja ich kapitału w rękach niewielkiej grupy spośród ich członków. Kasy zaczęły oferować swe produkty na zbliżonych warunkach do banków uniwersalnych oraz osiągać zyski zbliżone do bankowych, choć z założenia nie były to instytucje nastawione głównie na osiągnięcie zysku. Co gorsza, nie podlegają one też kontroli nadzoru bankowego, któremu podlegają wszystkie banki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.